Der zināt

Tiešās demontāžas process un tā izmaksas:

 • Konsultācijas ar klientu BEZMAKSAS;
 • Piedāvājuma sastādīšana BEZMAKSAS;
 • Līguma noslēgšana;
 • Projektēšana (cena atkarīga no projekta apmēriem un būvvaldes nosacījumiem);
 • Būvatļaujas saņemšana (cena iekļauta projektēšanas izmaksās);
 • Darbu veikšana (tāmē un līgumā atrunātā summa);
 • Izpilddokumentācijas iesniegšana attiecīgajām iestādēm (cena iekļauta projektēšanas izmaksās);
 • Darbu nodošana, izziņu saņemšana (cena iekļauta projektēšanas izmaksās).
 • Būvniecības likums;
 • Aizsargjoslu likums;
 • Civillikums;
 • MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
 • MK noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;
 • MK noteikumi Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju noteikumi”;
 • Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”.

 Pareizie priekšnosacījumi kompānijas izvēlē, uzticot tam Pasūtītāja demontāžas darbus:

 1. Uzņēmumam ir jāspēj un jābūt kompetentam veikt pilnu procesa ciklu, sākot ar būvatļaujas saņemšanu un beidzot ar būvvaldes izsniegtu atzinumu par ēkas neesību dabā.
 2. Uzņēmumam ir jābūt pieredzei šāda veida darbu veikšanā.
 3. Uzņēmumam ir jābūt nepieciešamajam tehnoloģiskajam nodrošinājumam.

Demontāžas pakalpojuma un darbu apjomu raksturs ir atkarīgs no vienošanās starp Pasūtītāju un Izpildītāju. Ja pasūtītājs ir tikko pieņēmis lēmumu par kādas būves demontāžu, viņš droši var vērsties pie mums, un mēs veiksim visu demontāžas ciklu, sākot ar projektēšanu, būvatļaujas saņemšanu,  izpilddokumentācijas sagatavošanu un atzinuma saņemšanu.

Savukārt, ja riņķa dancis pa pašvaldības iestādēm jau ir veiksmīgi noticis, tad piedāvājam ķerties klāt praktiskajiem darbiem: teritorijas norobežošanai, būvlaukuma ierīkošanai (pamatojoties uz „darba veikšanas projektu”), ēkas/konstrukcijas demontāžai, atkritumu atbildīgai utilizācijai, būvlaukuma sakārtošanai un apzaļumošanai.

Pats saviem spēkiem klients var veikt šķūņa nojaukšanu, jo tehnoloģiskā procesa ietvaros var iztikt bez spectehnikas iesaistes.

Ir objekti, kuru raksturojošie elementi (augstums, konstrukcijas, apjoms, apkārt esošais apbūves blīvums) nepieļauj tā demontāžu saviem spēkiem, jo jāievēro būvnoteikumi, kuri nepieļauj veikt šādus darbus  privātpersonai. Būs nepieciešama kompānija, kas ir reģistrēta būvkomersanta reģistrā, sertificēts būvdarbu vadītājs, vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Izvēloties atbilstošu kompāniju, klients iegūst pārliecību, ka darbi tiks paveikti atbilstoši būvvaldes noteikumiem, un tās darbība ir apdrošināta.

Ēku nojaukšana ir atrunāta 02.09.2014. MK noteikumos Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;

 Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi“:

“32. Ierosinot otrās grupas ēkas nojaukšanu, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti, ko apliecina attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinums (dokuments), būvvaldē iesniedz:

32.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai I daļu;

32.2. skaidrojošu aprakstu par plānotajiem nojaukšanas darbiem un to termiņiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, vides aizsardzības pasākumiem, teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbiem;

32.3. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta nojaucamā ēka;

32.4. fotofiksāciju ēkai, kas vecāka par 40 gadiem;

32.5. darbu organizēšanas projektu, izņemot otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamām ēkām un palīgēkām, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamām ēkām, kas nav augstākas par diviem stāviem un kuru apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvtilpums – par 2000 m3;

32.6. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.”.