Kādas atļaujas vai formalitātes ir jākārto, ja vēlas nojaukt vecu ēku?

Ēku nojaukšana ir atrunāta 02.09.2014. MK noteikumos Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;

 Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi“:

“32. Ierosinot otrās grupas ēkas nojaukšanu, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti, ko apliecina attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinums (dokuments), būvvaldē iesniedz:

32.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai I daļu;

32.2. skaidrojošu aprakstu par plānotajiem nojaukšanas darbiem un to termiņiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, vides aizsardzības pasākumiem, teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbiem;

32.3. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta nojaucamā ēka;

32.4. fotofiksāciju ēkai, kas vecāka par 40 gadiem;

32.5. darbu organizēšanas projektu, izņemot otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamām ēkām un palīgēkām, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamām ēkām, kas nav augstākas par diviem stāviem un kuru apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvtilpums – par 2000 m3;

32.6. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.”.