Reglamentējošie normatīvi būvju nojaukšanai

  • Būvniecības likums;
  • Aizsargjoslu likums;
  • Civillikums;
  • MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
  • MK noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;
  • MK noteikumi Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju noteikumi”;
  • Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”.